IC Giải Mã BCD sang LED 7 Đoạn 74LS47 – 7447

9,000